REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ”KONKURS MIKOŁAJKOWY”

§1  Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Madeline Pracownia Cukiernicza Magda Adamska z
siedzibą ul Modrej 9, 15-157 Białystok dentyfikującą się numerem NIP 9662106802 dalej
zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 06.12.2021, a kończy się dnia13.12.2021. r. o godz.
23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22
Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez
zgłoszenie udziału w Konkursie;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2.
ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie
konkursowe polegające na zamieszczeniu na w serwisie Instagram na swoim
publicznym koncie:
OPCJA 1: postu z produktem marki Organizatora z oznaczeniem Organizatora
OPCJA 2: Instastories z produktem marki Organizatora z oznaczeniem @ Organizatora
6. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram przez
Uczestnika Konkursu dowolnej formę wyrazu twórczego, w szczególności jak:
fotografia, kolaż, możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z
regulaminem Istangram.
7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe
w czasie trwania Konkursu.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden)
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

2
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub
podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności
ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie
jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą
wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik
Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego
Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 8
osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we
wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną
Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika
prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez
Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech)
Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe
najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody w postaci produktów
czekoladowych marki Organizatora o wartościach:
a) Nagroda I – 200zł (słownie: dwieście złotych),
b) Nagroda II – 150 zł (słownie: sto pięćdzieździesiąt złotych),

3
c) Nagroda III – 100 zł (słownie: sto złotych).
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu19.12.2021r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez
zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu
Organizatora w serwisie Instagram Cukiernia Madeline najpóźniej dnia 19.12.2021.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości
prywatnej w serwisie Instagram.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w
ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, sposobu oraz terminu odbioru nagrody
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w
ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa
wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli
brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika
danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub
niezgodnych z Regulaminem.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden)
15. Nagroda zostanie ewentualnie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania
Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych,
adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku

4

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail cukiernia@madeline.com.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Konkurs Mikołajkowy na adres e-mail cukiernia@madeline.com.pl lub
adres korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego
trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres
do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2021r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i
nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
publicznej sieci teleinformatycznej Internet na fanpage Organizatora Cukiernia Madeline
i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem
Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
zgodnie z przepisami prawa.

5

7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej
powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o
dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z
przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.