Białystok, ul.Grochowa 4/2
Zadzwoń! +48 690800023

Regulamin zamówień

I Definicje:

1. Właścicielem systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej http://www.madelne.com.pl jest firma Madeline Pracownia Cukiernicza Magda Kiertowicz z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Modrej 9, 15-157, NIP 9662106802

2. Zamawiający, Klient w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument) która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma Madeline Pracownia Cukiernicza Magda Kiertowicz z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Modrej 9, 15-157, NIP 9662106802

4. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.madeline.com.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

5. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.madeline.com.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

II Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawijaącego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.madeline.com.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zdjęcia produków przedstawione w sklepie internetowym są zdjęciami poglądowymi. W rzeczywistości zamówiony produkt może różnić się wyglądem, lecz jego skład jest niezmienny.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Przyjmowanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 10 i trwa do godziny 19:30, sobota od godziny 10 do 19:30 oraz niedziela od godziny 11 do godziny 17:30

3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

IV Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza www oraz zaakceptowanie regulaminu zamówień online.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmównienia realizacji zamówienia w przypadku gdy przesłane dane są niejasne, błedne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

V Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Koszt dowozu zamówienia wybranej strefie do Zamawiającego to 10 zł. Poza wyznaczona strefa Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi około 45 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą cukierni, wzmożnowy ruch na drogach)

4. Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

VI Formy płatności

1. Dokonanie płatności może nastąpić gotówką, za pomocą terminala płatniczego oraz dla wybranch kontrahentów przelewem na podstawie faktury VAT

2. Na żądanie zamawiającego, sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem są: kontakt telefoniczny. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się w zakładce kontrakt na stronie www.madeline.com.pl

VII Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

  1. Sprzedawca na prośbę kupującego udostepnia opcję płatności za zamówienie terminalem płatniczym, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyazdem dostawcy.

VIII Prawo odstąpienia od umowy

1. Przed spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (kontakt telefoniczny )

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

IX Reklamacje

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie droga telefoniczną kierownika lokalu lub zmiany, w bieżącym dniu roboczym.

X Własność intelektualna

  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

XI Ochrona prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, z którym Klient może skontaktować się w sprawie przetwarzania jego danych osobowych za pomocą e-maila cukiernia@wordpress1861865.home.pl lub telefonu: 690 800 023 lub drogą pocztową na adres: ul. Modra 9  ,15-157 Białystok.

2. Sprzedający dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”).

3. Klient podaje Sprzedawcy następujące dane osobowe:

dane identyfikujące Klienta, w tym imię i nazwisko, adres, na który mają być dostarczane zamówienia lub wystawiane rachunki, adres e-mail,numer telefonu,  dane logowania do konta, w tym nazwa użytkownika i hasło;

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

4. W przypadku nie podania ww. danych osobowych przez Klienta, Sprzedający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego w następujących celach:

a) w celu realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówienia na adres podany przez klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO )

b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e) w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

f) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Sprzedający korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym firmie kurierskiej realizującej na zlecenie Sprzedającego przesyłkę zamówienia, z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.

7. Dane osobowe będę przetwarzane przez Sprzedawcę przez następujący okres:

a) przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz dokonania rozliczeń i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji po jego realizacji;

b) w przypadku danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem danych podatkowych (np. podanych w fakturze), dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać te dane;

c) w przypadku zaległości w zapłacie ceny zamówienia – przez czas trwania postępowań związanych z dochodzeniem należności;

d) podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Sprzedającego dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

e) w przypadku rejestracji konta – do czasu likwidacji konta przez Klienta.

8. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Sprzedającego:

prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

9. Sprzedający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.

10. Sprzedający nie przekazuje danych poza terytorium Polski.